Αλλαγές στην εκπαίδευση Νέος χάρτης µετεγγραφών σε ΑΕΙ - ΤΕΙ Κάθε τµήµα θα δέχεται προκαθορισµένο αριθµό δικαιούχων, µε βάση και τη µοριοδότηση στις ΠανελλαδικέςΑλλαγές στο σύστηµα µετεγγραφών των φοιτητών σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12, προκειµένου να αντιµετωπιστεί «το αρνητικό γεγονός άλλες σχολές να δέχονται διπλάσιο αριθµό εισακτέων από αυτόν που έχει καθοριστεί και άλλες να αποψιλώνονται».

Με τις µετεγγραφές εξυπηρετούνται......................
συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες όσον αφορά την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ετσι, έχουν θεσµοθετηθεί οι µετεγγραφές για οικονοµικούς λόγους, για οικογενειακούς λόγους, για περιορισµό πολλαπλώννοικοκυριών που οι οικογένειες υποχρεούνται να διατηρούν λόγω φοίτησης σε διαφορετικές πόλεις, για λόγους υγείας των µελών οικογενειών των υποψηφίων κ.λπ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες ενδιαφεροµένων οι οποίοι έχουντην ευχέρεια να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ την ίδια χρονιά µε δύο ή τρεις τρόπους, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν, σύµφωναµε ειδικές διατάξεις που έχουν θεσµοθετηθεί.

Σύµφωνα µε τουπουργείο, τα τελευταία χρόνιαέχει διαµορφωθεί µια πολύ σοβαρή αρνητική διάσταση όσον αφορά την ουσία της ακαδηµαϊκής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενώ καθορίζεται συγκεκριµένος αριθµός εισακτέων στα κεντρικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, ο αριθµός αυτός πολλαπλασιάζεται χωρίς κανείς να έχει ακριβή εικόνα του αριθµού των φοιτητών οι οποίοι τελικά θα εγγραφούν µέχρι τοτέλος του α’έτους. Επίσης, ο αριθµός των νέων φοιτητών που παραµένουνστα περιφερειακά Ιδρύµατα µετά τις µετεγγραφές µειώνεται σηµαντικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν τµήµατα µε µεγάλο αριθµό διδασκόντων, για τα οποία έχουν γίνει επενδύσεις σε προσωπικό και υποδοµές χωρίς όµως ο πραγµατικός όγκος των φοιτητών σε αυτά να δικαιολογεί αυτές τις επενδύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο επεξεργάζεται ρύθµιση µε την οποία από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 θα θεσπιστεί ειδικός αριθµός θέσεων εισακτέων για κάθε τµήµα ή σχολή και για κάθε ειδικήκατηγορία πέραν του κανονικού αριθµού εισακτέων. Με τηρύθµιση, το υπουργείο υποστηρίζει ότι «θα εξακολουθήσει να ικανοποιείται το κοινωνικό πρόβληµα που προσπαθούν να λύσουν οι διατάξεις για µετεγγραφές χωρίς όµως να επιβαρύνεται σε υπερβολικό βαθµό το επίπεδο παρεχόµενης εκπαίδευσης».

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το παράδειγµα του Τµήµατος Οργάνωσηςκαι ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά το ακαδηµαϊκό 2009-10, είχε 250 εισακτέους και µετεγγράφησαν σε αυτό συνολικά επιπλέον 218 φοιτητές. Με τη θέσπιση των επιπλέον θέσεων επί του αριθµού εισακτέων θα µπορούσε να καθοριστεί πρόσθετοςαριθµός εισακτέων για ειδικές κατηγορίες, π.χ. 30 από οικογένειες πολυτέκνων, 15 από οικογένειες τριτέκνων, 4 αν έχουναδελφό/ή που φοιτά ήδη σε άλλη πόλη εκτός της µόνιµης κατοικίαςτων γονέων, ή είναι ορφανός/ή, ή υπάρχει λόγος υγείας µελών οικογενείας, 1 αν στην οικογένειά τους έχει υπάρξει θύµα τροµοκρατικής ενέργειας και συνολικά 4 για τις προαναφερθείσες κα
Οι όροι που µελετά το υπουργείο Παιδείας θα ισχύσουν από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012
τηγορίες από εσπερινά ΓΕΛ,δηλαδή συνολικά επιπλέον 54 φοιτητές. Η επιλογή σε κάθε τµήµα θα γίνεται µε βάση τον αριθµό των µορίων κάθε υποψηφίου και τη σειρά προτίµησης που έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό του. Η διαδικασία επιλογής σε κάθε τµήµα για τις ειδικές κατηγορίες θα γίνεταιαφού έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος επιλογής, µε αποκλειστικό κριτήριοτον αριθµό των µορίων καιτη σειρά προτίµησης στο Μηχανογραφικό. Επίσης, θα θεσπιστεί ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήµατος κατά περίπτωση. Το ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήµατος θα αφορά µόνο τα τµήµατα και τις σχολές των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

«ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ». Για καθένα από τα τµήµατα ή τις σχολές του Μηχανογραφικού ∆ελτίου θα υπάρχει προκαθορισµένος ειδικός αριθµός εισακτέων για κάθε κατηγορία υποψηφίων προερχοµένων από οικογένειες πολύτεκνες, τρίτεκνες κ.λπ.

Οι υποψήφιοι αυτοί θα κρίνονται αρχικά µε το σύνολο των υποψηφίων για κάθε τµήµα ή σχολήγια το σύνολο των θέσεων εισαγωγής, µε τη γενική σειρά κατάταξης, βάσει της συνολικής βαθµολογίας τους και της σειράς προτίµησής τους στο Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο. Αν δεν επιλεγούν από τη γενική σειρά σε κάποιο τµήµα, θα κρίνονται στη συνέχεια για το ίδιο τµήµα ή την ίδια σχολή σχολή µε τους συνυποψηφίους τους στην ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, ή στην οποία έχουνεπιλέξει σε περίπτωση κατά την οποία ανήκουν σε περισσότερες από µία ειδικές κατηγορίες.

Με τον καθορισµό των ειδικών αριθµών εισακτέων για τους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών, δίνεται η δυνατότητα σε όσουςανήκουν σε αυτές να επιλέγουν από µεγαλύτερο αριθµό τµηµάτων στον τόπο όπου επιθυµούν, ακόµη και όταν αυτό λόγω της απόδοσής τους δεν είναι εφικτό µέσω της γενικής σειράς. Αντίθετα, µε την υφιστάµενη διαδικασία µετεγγραφών η επιδίωξή τους αυτή περιορίζεται µόνο σε σχολή ή σε τµήµα επιλογήςτους αντίστοιχο µε αυτό στο οποίοεισήχθησαν, ενώ δεν διασφαλίζεται η µετακίνησή τους στον τόπο συµφερόντων τους αφού εξαρτάται από τον αριθµό των συνυποψηφίων τους που προέρχονται από όλες τις αντίστοιχες σχολές ή τα αντίστοιχα τµήµατα της χώρας και ζητούν, επίσης, µετεγγραφή στην ίδια σχολή ή στο ίδιο τµήµα.


Παράδειγµα για δικαιούχο πολύτεκνης οικογένειας

Εστω ότι ένας υποψήφιος είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας που ζει στη Θεσσαλονίκη, έχει συγκεντρώσει σύνολο µορίων 18.000 και θέλει να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη µε πρώτη προτίµηση τη Νοµική Σχολή. Αν στο Τµήµα Νοµικής του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ο τελευταίος εισαχθείς µε τη γενική σειρά έχει συγκεντρώσει 17.950

µόρια, τότε ο συγκεκριµένος υποψήφιος εισάγεται στο τµήµα αυτό µε τη γενική σειρά και δεν εξετάζεται περαιτέρω η υποψηφιότητά του στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων. Αν όµως ο τελευταίος εισαχθείς στο τµήµα αυτό µε τη γενική σειρά έχει συγκεντρώσει 18.300 µόρια, τότε αυτός ο υποψήφιος δεν εισάγεται µε τη γενική σειρά και η υποψηφιότητά του για το τµήµα αυτό θα εξεταστεί για τις πρόσθετες θέσεις της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων προερχοµένων από πολύτεκνες οικογένειες.

Αν σε αυτή την ειδική κατηγορία ο τελευταίος εισαχθείς έχει συγκεντρώσει 17.990 µόρια τότε ο εν λόγω υποψήφιος εισάγεται στη Νοµική Θεσσαλονίκης.

Αν όµως ο τελευταίος εισαχθείς της ειδικής κατηγορίας των πολυτέκνων έχει συγκεντρώσει 18.100

µόρια τότε, ο υποψήφιος δεν θα εισαχθεί στη Νοµική Θεσσαλονίκης και η υποψηφιότητά του εξετάζεται για το επόµενο τµήµα προτίµησής του.


Τι αλλάζει για τους εκπαιδευτικούς

Σύµφωνα µε µελέτη του εκπαιδευτικού-ερευνητή Βασ. Καλόγηρου, συνεργάτη της συµβουλευτικής εταιρείας για την εκπαίδευση Employ, από τις αλλαγές:

ΣΤΉΝ Α’ ΛΥΚΕΊΟΥ Οι ειδικότητες των φιλολόγων, µαθηµατικών, φυσικών, χηµικών, θεολόγων, γυµναστών, αγγλικών δεν ζηµιώνονται από το νέο ωρολόγιο πρόγραµµα, αφού σε γενικές γραµµές διατηρούν τα κεκτηµένα. πλήττονται οι ειδικότητες οικονοµικών, πληροφορικής, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογίας, Θεατρικών Σπουδών, Μουσικής.

ΣΤΉ Β’ ΛΥΚΕΊΟΥ Μαθηµατικοί, φυσικοί, χηµικοί, φιλόλογοι, γυµναστές δεν ζηµιώνονται από τις αλλαγές. ιδιαίτερα κερδισµένοι είναι οι καθηγητές οικονοµίας καθώς το µάθηµα θα διδάσκεται στη Β’ λυκείου και στις 2 κατευθύνσεις. Αντίθετα, ειδικότητες των Ξένων Γλωσσών (έχουν β’ ανάθεση ιστορία) και της πληροφορικής φαίνεται ότι χάνουν ώρες διδασκαλίας.

ΣΤΉΝ Γ’ ΛΥΚΕΊΟΥ Μαθηµατικοί και φιλόλογοι δεν ζηµιώνονται. οι ώρες των µαθηµάτων (ως α’ ή και β’ ανάθεση) αυξάνονται. οι φυσικοί, οι χηµικοί και οι καθηγητές οικονοµίας φαίνεται να κερδίζουν ώρες διδασκαλίας. Μεγάλοι χαµένοι είναι οι ξενόγλωσσοι φιλόλογοι.
Αποχώρησαν Ν.Δ. - ΛΑΟΣ από τον διάλογο για το λύκειο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ εκδηλώθηκε χθες για το Νέο Λύκειο καθώς η συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, όπου η Αννα ∆ιαµαντοπούλου θα παρουσίαζε τις προτάσεις της αναβλήθηκε, επειδή αποχώρησαν οι εκπρόσωποι της Ν.∆., του ΛΑΟΣ, των Οικολόγων και της ΓΣΕΕ.

Οι αποχωρήσαντες διαµαρτυρήθηκαν διότι δεν είχαν ενηµερωθεί για τις προθέσεις της κυβέρνησης πριν από τη δηµοσιοποίησή τους, ενώ η Ν.∆. προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αποχωρήσει οριστικά σε ανάλογη περίπτωση.

Ο γενικός γραµµατέας τηςΟΛΜΕ Ν. Παπαχρήστος εκτίµησε ότι το νέο µάθηµα που εισάγεται (η ερευνητική εργασία) θα οδηγήσει στη δηµιουργία γκρουπ επιστηµόνων που θα πουλάνε εργασίες στους µαθητές. Επίσης τόνισε ότι εάν ισχύσουν διπλές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές ή πανεπιστήµια και κατόπιν για την κατάταξη των φοιτητών σε τµήµατα το δεύτερο έτος, τότε θα υπάρξουν και διπλά φροντιστήρια.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ. Οµως και οι καθηγητές Πληροφορικής διαµαρτύρονται για την υποβάθµιση του µαθήµατός τους. Σύµφωνα µε την Πανελλήνια Ενωσή τους, η απουσία του από τα διδασκόµενα στη Α’ Λυκείου µαθήµατα θα δηµιουργήσει δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους τους µαθητές που θα το επιλέξουν στις επόµενες τάξεις, ενώ θα υπάρχουν µαθητές που τελειώνοντας το Λύκειο δεν θα έχουν διδαχθεί ούτε µία ώρα Πληροφορική.ΤΑ ΝΕΑ

Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails