Νέο σύστημα προσλήψεων στα νοσοκομεία


Νέο σύστημα προσλήψεων στα νοσοκομεία

Από τον «Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης» που θα συντάσσει το ΑΣΕΠ θα γίνονται πλέον οι προσλήψεις του νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Αμυνας, Παιδείας και Υγείας, η οποία δημοσιεύτηκε χτες.

Η σύνταξη του πρώτου Πίνακα Κατάταξης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Μάιο και εντός του 2011 θα γίνουν οι πρώτες προσλήψεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία της χώρας, με το νέο σύστημα.
Η δημιουργία του «Κυλιόμενου Πίνακα» ήταν πρόταση του ΑΣΕΠ, την οποία υιοθέτησε η κυβέρνηση και ενσωμάτωσε στον νόμο 3868/2010 του υπουργείου Υγείας..................

Η σύνταξη του πρώτου Πίνακα Κατάταξης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Μάιο και εντός του 2011 θα γίνουν οι πρώτες προσλήψεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία της χώρας, με το νέο σύστημ
Η σύνταξη του πρώτου Πίνακα Κατάταξης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Μάιο και εντός του 2011 θα γίνουν οι πρώτες προσλήψεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία της χώρας, με το νέο σύστημα
Ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας θα αποτελεί μία «δεξαμενή» υποψηφίων, οι οποίοι θα μπορούν να επικαιροποιούν τα προσόντα τους κάθε χρόνο και ανάλογα με τη σειρά κατάταξης που έχουν λάβει θα συμμετέχουν στις προκηρύξεις για την πρόσληψη μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού στα νοσοκομεία και τους φορείς υγείας.
Ο πίνακας κατάταξης θα δημιουργηθεί για όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που είναι υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας, για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο», τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας, και το Νοσηλευτικό Ιδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), το οποίο λειτουργεί υπό τον έλεγχο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση τον Οκτώβριο κάθε έτους το ΑΣΕΠ θα καλεί τους υποψήφιους για την πλήρωση θέσεων στα νοσοκομεία της χώρας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη για τον Ετήσιο Πίνακα Κατάταξης.
Η προκήρυξη θα καθορίζει τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα κριτήρια και τον τρόπο κατάταξης καθώς και τις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων. Επίσης θα προσδιορίζει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την προθεσμία υποβολής ενστάσεων.
Η προκήρυξη για την κατάρτιση του κυλιόμενου πίνακα θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
Ετήσιοι πίνακες κατάταξης
Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη προκήρυξη

Στην πρώτη προκήρυξη για τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης στον τομέα της Υγείας, που αναμένεται να δημοσιευτεί από το ΑΣΕΠ εντός του Μαΐου, θα μπορούν να συμμετέχουν 3 κατηγορίες υποψηφίων:
 • Αυτοδίκαια θα συμμετέχουν οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι είχαν εγγραφεί στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 7Κ του ΑΣΕΠ, που έγινε το 2009.
 • Oσοι είχαν απορριφθεί από την προκήρυξη 7Κ, θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.
 • Υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων που εντάσσονται στην προκήρυξη και δεν είχαν συμμετάσχει σε άλλο διαγωνισμό στο παρελθόν.
Oσοι συμμετείχαν στο παρελθόν σε προκηρύξεις και έχουν ανανεώσει τα προσόντα τους (για παράδειγμα έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών), με την ανακοίνωση της προκήρυξης μπορούν να αποστείλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στον τελικό πίνακα κατάταξης. Από το επόμενο έτος η συγκεκριμένη διαδικασία θα γίνεται μία φορά τον χρόνο, κάθε Οκτώβριο.
Οι υποψήφιοι θα αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως. Ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος σε περισσότερες από μία κατηγορίες ή κλάδους προσωπικού εάν έχει τα απαραίτητα προσόντα.
Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών θα οριστεί τριμελής Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα καταρτίσει τον τελικό πίνακα και, με τη συμβολή ειδικών ομάδων υπαλλήλων που συγκροτούνται από το ΑΣΕΠ και άλλα ΝΠΔΔ, θα γίνει η τελική κατάταξη ανά κατηγορία και κλάδο. Η κατάταξη γίνεται με βάση τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν.2190/ 1994.
Μόλις ολοκληρωθεί, θα ανακοινώνεται ο προσωρινός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης, στον οποίο μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις, οι οποίες θα εξετάζονται από το ΑΣΕΠ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων γίνεται ο τελικός έλεγχος και δημοσιοποιείται ο τελικός Κυλιόμενος Πίνακας.
Eγκριση
Το ΑΣΕΠ μετά από έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να προκήρυξει μέχρι και 3 φορές τον χρόνο την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι εντάχθηκαν τελικά στον κυλιόμενο πίνακα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τη σειρά προτίμησης στις προκηρυσόμενες θέσεις. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης θέσεων από τους υποψηφίους, που πραγματοποιείται εντός 20 ημερών, διαμορφώνεται ο πίνακας διοριστέων βάσει της σειράς των υποψηφίων σε συνδυασμό με τη δήλωση των προτιμήσεών τους.
Ο τελικός πίνακας περιλαμβάνει μόνο τον αριθμό των διοριστέων και κυρώνεται από το ΑΣΕΠ. Παράλληλα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από υποψηφίους.
Τι προβλέπεται
Ποιες ειδικότητες μπορούν να συμπεριληφθούν

Στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα κατάταξης στον τομέα της Υγείας θα υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω ειδικότητες:
 • Το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
 • Επισκέπτες Υγείας (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-ΤΕ)
 • Πτυχιούχοι Μαιευτικής (ΤΕ)
 • Πτυχιούχοι Ραδιολογίας - Ακτινολογίας (ΤΕ)
 • Φυσικοθεραπευτές (ΤΕ)
 • Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕ)
 • Εργοθεραπευτές (ΤΕ)
 • Λογοθεραπευτές (ΤΕ)
 • Τεχνολόγοι Ιατρικών Οργάνων (ΤΕ)
 • Πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ)
 • Νηπιοβρεφοκόμοι (ΤΕ)
 • Βρεφονηπιοκόμοι (ΤΕ)
 • Επιμελητές Ασθενών (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-ΔΕ)
 • Παρασκευαστές (ΔΕ)
 • Χειριστές - Εμφανιστές (ΔΕ)
 • Χειριστές Ιατρικών Συσκευών (ΔΕ)
 • Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (ΔΕ)
 • Πληρώματα Ασθενοφόρων (ΔΕ)
 • Βοηθοί Φαρμακείου (ΔΕ)
 • Χειριστές Ιατρικών Μηχανημάτων (ΔΕ)
 • Βοηθοί Ακτινολογικών Εργαστηρίων (ΔΕ) Ο νόμος 3812/2009 για τις προσλήψεις προβλέπει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό που προσλαμβάνεται σε θέσεις μόνιμες ή αορίστου χρόνου, δεν θα μπορούν να μετατεθούν για μία πενταετία από την αρχική θέση που διορίζονται. Παράλληλα, όσοι επιτυχόντες από τον Κυλιόμενο Πίνακα δεν δεχτούν τον διορισμό τους, τότε θα αποκλείονται για 2 χρόνια από τη διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ ΕΘΝΟΣ
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails