Πώς θα πάρετε προσωρινή σύνταξη και ΕΚΑΣ


Τα «μυστικά» της ρύθμισης που ενεργοποιήθηκε

Tην έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών και σε έξι μήνες για διαδοχική ασφάλιση, προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων λόγω αναπηρίας η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση στον φορέα ή την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Αν δεν είναι δυνατή για...................................................
οποιονδήποτε λόγο η έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης εντός της προθεσμίας, ο ασφαλιστικός φορέας εκδίδει πράξη προσωρινής σύνταξης μέσα σε χρονικό διάστημα 45 ημερών από την υποβολή της αίτησης και 75 ημερών για διαδοχική ασφάλιση.

Το ύψος του ποσού της προσωρινής σύνταξης αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80% της σύνταξης που προκύπτει από τον χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές ή τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατά κατηγορία σύνταξης κατωτάτου ορίου.

Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με την προσωρινή συμψηφίζεται με αυτό που προκύπτει μετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης.

ΕΚΑΣ: Νέα κριτήρια

Από 1.1.2011, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του ΝΑΤ, από τους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

β) Tο συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευρώ.
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες (ν. 1892/90, άρθρο 63 παρ. 4, όπως ισχύει), καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ) Tο συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ.

δ) Tο συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.380,90 ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην αυτών των Χριστουγέννων - Πάσχα και αδείας, να μην υπερβαίνει τα 850 ευρώ.

στ) Nα διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Το ΕΚΑΣ χορηγείται και σε εκείνους που καθίστανται συνταξιούχοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτή το ΕΚΑΣ καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Τα ποσά

Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής:

• Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230 ευρώ μηνιαίως.
• Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των οκτώ 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος σύμφωνα με τα παρακάτω:
– Από 7.715,66 ευρώ και μέχρι του ποσού των 8.018,26 ευρώ, καταβάλλονται 172,50 ευρώ.
– Από 8.018,27 ευρώ και μέχρι του ποσού των 8.219,93 ευρώ, ποσό 115,00 ευρώ.
– Από 8.219,94 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ. ποσό 57,50 ευρώ. Newsbeast.gr

Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails