ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αφαίρεση ΑΦΜ για τους φορο-παραβάτες


Τα μέτρα αφορούν μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις, ακόμα και εκείνες που πραγματοποιούν συναλλαγές με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης Στέρηση της φορολογικής ταυτότητας θα επιβάλλεται σε όσους φορολογούμενους δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις τα δύο τελευταία χρόνια ή έχουν καταθέσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία

Τα μέτρα αφορούν μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις, ακόμα και εκείνες που πραγματοποιούν συναλλαγές με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Μπλόκο της Εφορίας από...................
την 1η Σεπτεμβρίου με στέρηση της "φορολογικής ταυτότητας" (ΑΦΜ) σε όσους φορολογούμενους δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις τα δύο τελευταία χρόνια ή έχουν δώσει στις Αρχές ελλιπή, λανθασμένα, ψευδή ή πλασματικά στοιχεία για την εισοδηματική, περιουσιακή, επαγγελματική και οικογενειακή τους κατάσταση, προβλέπει απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλου.
Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα λάβουν τις επόμενες μέρες κλήσεις από την Εφορία για τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους και καταβολή των πρόσθετων φόρων σε διάστημα ενός μηνός και, σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, πέραν του ότι θα τους αφαιρεθεί ο ΑΦΜ, θα τους επιβληθούν και αυστηρές κυρώσεις.
Μεταξύ των άλλων, δεν θα λαμβάνουν επιστροφές φόρου, δεν θα μπορούν να εισπράξουν χρήματα για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, θα χάνουν τις φοροαπαλλαγές, δεν θα μπορούν να μεταβιβάζουν ακίνητα, να λαμβάνουν δάνεια από τις τράπεζες και να θεωρούν βιβλία και στοιχεία. Επίσης με την απενεργοποίηση του ΑΦΜ δεν θα λαμβάνουν πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας καθώς και τα αναγκαία για τις συναλλαγές τους πιστοποιητικά με τη σφραγίδα των Εφοριών και δεν θα μπορούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε φορολογική δήλωση στο μητρώο της Εφορίας καθώς και μέσω Διαδικτύου.
Τα παραπάνω μέτρα που αφορούν μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις, ακόμα και εκείνες που πραγματοποιούν συναλλαγές με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προκύπτουν από την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες απενεργοποίησης των ΑΦΜ και εκκαθάρισή τους από το μητρώο του TAXIS.
Οι συνέπειες
Ποιες ποινές επιβάλλονται στους επιτηδευματίες

Ο επιτηδευματίας, του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) έχει καταστεί ανενεργός, δεν μπορεί να:
 • Υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.
 • Υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.
 • Θεωρήσει βιβλία και στοιχεία που ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα αυτού.
 • Υποβάλει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
 • Τύχει απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
 • Λάβει ύστερα από αίτησή του πιστοποιητικό από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στο οποίο να φαίνεται η υποβολή της φορολογικής δήλωσης, καθώς και η ολική ή μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή η απαλλαγή του από αυτές για λόγους που αναφέρονται στον νόμο ή ότι το Δημόσιο εξέπεσε του δικαιώματός του για την επιβολή φόρου λόγω παραγραφής.
 • Λάβει πιστοποιητικό από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του για τα δύο προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό καθώς και για τη μεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.
 • Λάβει αντίγραφο με ισχύ πιστοποιητικού των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων και εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ και ΦΑΠ φυσικών προσώπων.
 • Λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
 • Εισπράξει διάφορα ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής. Πρόκειται για επιστροφές φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο για προμήθειες και παροχή υπηρεσιών κ.ά.
 • Κάνει συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου). Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ενεργοποιείται εφόσον τα κριτήρια επιλογής του ως ανενεργού παύουν να υπάρχουν. Η ενεργοποίηση γίνεται από το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ωστόσο, ακόμα και μετά την αδρανοποίηση των Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) η εφορία θα μπορεί να επιβάλει στους παραβάτες αυτοτελή χρηματικά πρόστιμα, προσαυξήσεις φόρων, να βεβαιώνει νέες οφειλές και να ενεργοποιεί κατά των οφειλετών του Δημοσίου τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
Υπουργική απόφαση
Σε ποιες περιπτώσεις αφαιρείται η "φορολογική ταυτότητα"

Οπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση, η απενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. σε επιτηδευματίες, φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα θα γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Εμφανίζονται στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία λόγω μετάπτωσης από το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα, είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τους ίδιους.
- Δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη.
Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα επιτηδευματία ή επιχείρησης.
Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Ο επιτηδευματίας που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώνεται με επιστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να ρυθμίσει τις εκκρεμότητές του εντός μηνός. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ανταποκριθεί, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) καταχωρίζεται ως ανενεργός στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS και παράγεται δήλωση μεταβολής με κεντρικές διαδικασίες. Αυτή η καταχώριση είναι ορατή από όλα τα υποσυστήματα της Δ.Ο.Υ.
Ο ανενεργός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) δεν απενεργοποιείται, αλλά αναστέλλεται η χρήση του, με δυνατότητα ενεργοποίησής του, υπό προϋποθέσεις. Η διαδικασία διενεργείται κεντρικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), για τη χρονική περίοδο από 1/1/2009 και επαναλαμβάνεται στη λήξη κάθε έτους για την αντίστοιχη προηγηθείσα περίοδο. Τη δυνατότητα χαρακτηρισμού ενός Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ως ανενεργού και την καταχώρισή του στο υποσύστημα Μητρώου έχει και η αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατόπιν ελέγχου.
Κώστας Αντωνάκος  εθνος
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails