MEIΩΣΗ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ


Ρεπορτάζ: Νίκος Μάστορας 
(απο ΤΑ ΝΕΑ)
Τον µικρότερο αριθµό εισακτέων τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας µε10.250 θέσεις λιγότερες από πέρυσι ανακοίνωσε χθες, πρώτη φορά παραµονές Εξετάσεων, το υπουργείο Παιδείας. Αιτία της µεγάλης µείωσης είναι ότι αποφάσισε να βάλει µαχαίρι σε24 τµήµατα ΤΕΙ χαµηλής ζήτησης, τα οποία...
δεν θα δεχθούνκανένα νέο σπουδαστή µε αποτέλεσµασε λίγα χρόνια ναοδηγηθούν σε αναγκαστικό λουκέτο.
Ωστόσο, παρότι η περικοπή (συνολικά 74.440 εισακτέοι φέτος, αντί για 84.690 πέρυσι, χωρίς τις Αστυνοµικές, Ναυτικές, Τουριστικές και Στρατιωτικές Σχολές ή 88.165 µε αυτές) αφορά κυρίως τέτοια τµήµατα – και κατά συνέπεια θέσεις που θαέµεναν κενές, άρα µιλάµε για εξορθολογισµό – ο ανταγωνισµός στις φετινές Εξετάσεις αναµένεται να ενταθεί και σε ορισµένα (όχι πάντως σε όλα) τµήµατα αιχµής κεντρικών πανεπιστηµίων, για δύο λόγους:
 Στο σύνολο των υποψηφίων επειδή σε ορισµένα τµήµατα αιχµής ο αριθµός µειώνεται ελαφρώς από πέρυσι, καθώς φέτος προστέθηκε και δεύτερη, ειδική κατηγορία εισακτέων για όσουςδικαιούνταν µετεγγραφή. Παράδειγµα: στο Τµήµα Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών πέρυσι ο αριθµός εισακτέων ήταν 280 καιφέτος είναι 260, στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών ΑΠΘ ήταν 80 και έγινε 75 κ.λπ. Πάντως, ο ανταγωνισµός αναµένεται να εξοµαλυνθεί από το γεγονός ότι φέτος οι υποψήφιοι θα είναι τουλάχιστον 3.000 - 4.000 λιγότεροι από πέρυσι, λόγω της νέας δυνατότητας που έδωσε το υπουργείο Παιδείας να λάβουν απολυτήριο µε ενδοσχολικές εξετάσεις όσοι δεν ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Επιπλέον, αν υπολογιστεί ο αριθµός των εισακτέων συνολικά (και για τις δύο κατηγορίες) τότε στα πανεπιστήµια θα εισαχθούν 1.170 περισσότεροι φοιτητές από πέρυσι.
n Στην ειδική κατηγορία (των πρώην δικαιούχων µετεγγραφής) επίσης θα ενταθεί ο ανταγωνισµός για τις σχολές αιχµής και µάλιστα ιδιαιτέρως, επειδή µέχρι πέρυσι οι µετεγγραφές ήταν ελεύθερες στα κεντρικά Ιδρύµατα µε αποτέλεσµα να µετεγγράφονται εκατοντάδες δικαιούχοι σε λίγες κεντρικέςσχολές. Φέτος, παράλληλα µε την κατάργηση των µετεγγραφών, θεσπίστηκε ειδικός αριθµός θέσεων (συνολικά 8.040)
για κάθε τµήµα ή σχολή και για κάθε κατηγορίαπέραν του αριθµού εισακτέων, δηλαδή για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, για περιορισµό πολλαπλών νοικοκυριών, για λόγουςυγείας τωνµελών οικογενειών τωνυποψηφίων κ.λπ., µε εύλογο αποτέλεσµα τηνένταση του ανταγωνισµού. Παράδειγµα: Στην περιζήτητη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών τουΕΜΠ πέρυσι µετεγγράφησαν 88 φοιτητές(οι εισακτέοι ήταν 130).
οί κάτηγορίες. Φέτος αναµένεται ότι τις περίπου 79.000 θέσεις εισακτέων (74.440 που ανακοινώθηκαν ήδη συν οι θέσεις για Αστυνοµικές, Στρατιωτικές, Τουριστικές, Ναυτικού και σχολές που θα ανακοινωθούν αργότερα) θα διεκδικήσουν περίπου 120.000
υποψήφιοι από όλες τις κατηγορίες. Συνεπώς κάπου 40.000 υποψήφιοι θα µείνουν και φέτος εκτός Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αριθµός πάντως µικρότερος από τον αντίστοιχοπερυσινό. Συγκεκριµένα, από τον συνολικό αριθµό των θέσεων διατίθενται:
90% στους µαθητέςτης Γ’ Τάξης του ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (Οµάδα Β’) και τους αποφοίτους λυκείωνπου θα λάβουν µέρος στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αναµένεται νατις διεκδικήσουν περίπου 92.259 δυνάµει υποψήφιοι, δηλαδή όσοι από τους 76.132 µαθητές της Γ’ Τάξης ηµερήσιου ΓΕΛ και τους 464 µαθητές της Γ’ Τάξης ηµερήσιου ΕΠΑΛ (Οµάδα Β’) υποβάλουν τελικά Μηχανογραφικό ∆ελτίο και οι 15.663 απόφοιτοι προηγούµενων ετών.
10% σε υποψηφίους που δεν συµµετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έλαβαν µέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ηµερήσιων Γενικών Λυκείων τα ακαδηµαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Οµάδα Β’) που έλαβαν µέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011. Αυτές αναµένεται να διεκδικήσουν περίπου 10.000 - 12.000 υποψήφιοι.
20% (µόνο θέσεις σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης) στους µαθητές της Γ’ Τάξης ηµερήσιων ΕΠΑΛ (Οµάδα Α’) και αποφοίτους ΕΠΑΛπου θα λάβουν µέρος στιςΠανελλαδικές Εξετάσεις των τεσσάρων µαθηµάτων. Θα τις διεκδικήσουν περίπου 20.916
δυνάµει υποψήφιοι. 1% (µόνο θέσεις σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης) στους µαθητές της ∆’ Τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (Οµάδα Α’) που θα λάβουν µέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο µαθηµάτων.
1% πέραν του αριθµούεισακτέων, διατίθενται για µαθητές και αποφοίτους Εσπερινών Λυκείων καθώς και εσπερινών ΕΠΑΛ (Οµάδα Β’) που θα λάβουν µέρος στις αντίστοιχες ΠανελλαδικέςΕξετάσεις της ∆’ Τάξης. ο αριθµός των εισακτέων βασίστηκε στις εξής παραµέτρους:

α) στον αριθµό των φοιτητών που εµφανίζονται ως τακτικοί, ως ενεργοί και ως εγγεγραµµένοι. Με τον πρώτο όρο εννοούµε τους φοιτητές που βρίσκονται στα κανονικά έτη σπουδών, µε τον δεύτερο αυτούς που βρίσκονται έως και δύο χρόνια µετά τα κανονικά έτη β) στον αριθµό των πρωτοετών που πήραν συγγράµµατα και στον συνολικό αριθµό φοιτητών που παρέλαβαν έστω και ένα σύγγραµµα γ) στον µέσο ετήσιο αριθµό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον µία πενταετία (όπου είναι εφικτό)

δ) στον αριθµό εισακτέων και εισαχθέντων πέρυσι ε) στον αριθµό τωνφοιτητών που αποχώρησαν απότο τµήµα λόγω µετεγγραφής και στον αριθµότων φοιτητών που ήρθαν στο τµήµα λόγω µετεγγραφής στ) στον µέσο αριθµό πτυχιούχων ανά έτος και στον µέσο χρόνο απόκτησης πτυχίου για τουλάχιστον µία πενταετία (όπου είναι εφικτό)

ζ) στις προτάσεις των πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και λοιπών σχολών.


Τι σηµαίνουν οι ειδικοί αριθµοί εισακτέων

οί είδίκοί ΆΡΊΘΜΟΊ εισακτέων ανταποκρίνονται στον αριθµό των φοιτητών που άσκησαν πέρυσι το δικαίωµα της µετεγγραφής τόσο στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης όσο και στα περιφερειακά ιδρύµατα. Η λογική είναι οι αριθµοί αυτοί να κατανεµηθούν σεόλα τα Τµήµατα των πόλεων αυτών, ώστε να µην επιβαρύνονται µόνο κάποια µεµονωµένα Τµήµατα.
Με αυτόν τον τρόπο Τµήµατα των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης που εµφάνισαν πέρυσι αύξηση φοιτητών λόγω µετεγγραφών ακόµα και 200%, φέτος θα έχουν αύξηση της τάξης του 40%,ενώ τα άλλα Τµήµατα των αντίστοιχων νοµών περίπου 30%.
Στα περιφερειακά ιδρύµατα οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι µικρότερες, αλλά τέτοιες ώστε να ικανοποιούν τους αριθµούςµετεγγραφών του ακαδ. έτους 2010-2011. Συνολικά ο αριθµός των επιπλέον θέσεων δεν ξεπερνά το 20% των εισακτέων. Για παράδειγµα, στο Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ πέρυσι ο αριθµός εισακτέων ήταν 110 και είχε δεχθεί 145 από µετεγγραφή. Φέτος θαδεχθεί 69 φοιτητές ειδικών κατηγοριών.FIMOTRO
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails