Δάνεια 500 εκατ. σε μικρομεσαίες μέσω της ΕΤΕπΤης Ειρήνης Σακελλάρη ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δάνεια 500 εκατ. σε μικρομεσαίες μέσω της ΕΤΕπ  Πόροι ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης αναμένεται να αποδεσμευθούν άμεσα, καθώς το ελληνικό Δημόσιο προχωρεί σε σύμφωνο συνεργασίας με τα πιστωτικά ιδρύματα για τη δανειοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Προκειμένου να.....................
προχωρήσει η χρηματοδότηση προγραμμάτων ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί στην παροχή εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία με τη σειρά της θα χρηματοδοτήσει τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες, που θα χορηγήσουν δάνεια στις ελληνικές εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους.
Προς τράπεζες
Σε έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης και απευθύνεται στον πρόεδρο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, Β. Ράπανο, και την Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών αναφέρονται τα ακόλουθα:

Δάνεια 500 εκατ. σε μικρομεσαίες μέσω της ΕΤΕπ
«Κατά τη διάρκεια συναντήσεων των εκπροσώπων των υπουργείων Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με θέμα τη δανειοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων από την ΕΤΕπ με τη εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, αποφασίστηκε το ελληνικό Δημόσιο να υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου τα τελευταία να δεσμευτούν ότι θα χορηγήσουν δάνεια με χαμηλά επιτόκια στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την εξέταση των αιτημάτων δανειοδότησης των τραπεζών, καθώς θα υποδηλώνει την πρόθεση του ελληνικού Δημοσίου να παρέχει την εγγύησή του στα δάνεια αυτά των τραπεζών».
Στο υπόμνημα που συνημμένα αποστέλλεται προκειμένου να υπογραφεί από κάθε πιστωτικό ίδρυμα που προτίθεται να συμμετέχει στο πρόγραμμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:
«To ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει τη δέσμευση της παροχής εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ για τη χορήγηση των δανείων στο κάθε πιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ελλάδα».
Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι τράπεζες
Στο υπόμνημα που αποστέλλεται προκειμένου να υπογραφεί από κάθε πιστωτικό ίδρυμα που προτίθεται να συμμετέχει στο πρόγραμμα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ότι:

To ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει τη δέσμευση της παροχής εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ για τη χορήγηση των δανείων στο κάθε πιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ελλάδα.
Το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα δάνεια της ΕΤΕπ που αφορούν τις εγγυήσεις αυτές:
α. Χορηγώντας δάνεια με όρους κατά το δυνατό εξίσου ευνοϊκούς με τους όρους δανειοδότησης από την ΕΤΕπ και σε κάθε περίπτωση να μεταφέρει το οικονομικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη δανειοδότηση της ΕΤΕπ σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΤΕπ, καθώς και να χορηγεί δάνεια σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων και επενδύσεων, ή σε Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης ή και σε έργα αστικής ανάπτυξης που συγχρηματοδοτούν τα τελαυταία κατά τους ορισμούς και την έννοια του άρθρου 44 του κανονισμού Ε.Ε. 1083/2006 όπως ισχύει.
β. Υποβάλλοντας προσφορές στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συν-επενδυτών και συνεργατών που θα δημοσιεύει η ΕΤΕΑΝ Α.Ε., ή και η ΕΤΕπ στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρωτοβουλίας JESSICA για την Ελλάδα, ή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρωτοβουλίας JEREMIE για την Ελλάδα.
γ. Προσφέροντας δανειακά κεφάλαια από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν και δάνεια της ΕΤΕπ προς αυτές, θα γίνεται βάσει της πιστωτικής πολιτικής και κριτηρίων που εφαρμόζει κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός και βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σχετικά από τις επιχειρήσεις, τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης, είτε τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
δ. Η τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα, όσον αφορά τα ποσά που θα δανείζει με βάση την παραπάνω σύμβαση, δεν θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε κέρδος για τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα.
ε. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα δανειοδοτούνται από την ΕΤΕπ με την προϋπόθεση ότι θα έχουν καλυφθεί:
  • Οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τον εν λόγω χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
  • Οι απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διατήρηση της σταθερότητας στην κατάσταση ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος, για εποπτικούς σκοπούς.
  • Οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ανάγκες ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος.
  • Οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ και του ελληνικού δημοσίου θα επιβλέπουν την πρόοδο των εκταμιεύσεων.
Ζ. Μπαρόζο
Το σχέδιο της Ευρώπης

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζ. Μ. Μπαρόζο, που έχει ήδη αποφασίσει την ενεργοποίηση ειδικής ομάδας εργασίας για την ταχύτερη απορρόφηση του ΕΣΠΑ και την εφαρμογή των μέτρων οικονομικής προσαρμογής, υποστήριξε πως η χθεσινή πρόταση της Κομισιόν εντάσσεται στο πλαίσιο ενός νέου «σχεδίου Μάρσαλ» για την Ελλάδα.
Η Κομισιόν υπολογίζει το όφελος για την Ελλάδα στα 879 εκατ. ευρώ. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πως εάν συνυπολογιστούν αιτήσεις πληρωμών που έχουν ήδη υποβληθεί, η ελάφρυνση του ΠΔΕ διαμορφώνεται σε 1,27 δισ. ευρώ
Δάνεια χωρίς κέρδος

Xωρίς κέρδος θα χορηγούν τα πιστωτικά ιδρύματα τα συγκεκριμένα δάνεια, η τιμολογιακή πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων, για τα ποσά που προέρχονται από δάνεια της ETEπ εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο, θα καλύπτει αποκλειστικά:

  • Το κόστος του χρήματος που δανείζει η ETEπ.
  • Το κόστος της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς την ETEπ.
  • Το σύνηθες διαχειριστικό κόστος για τα δάνεια που θα χορηγήσει στις επιχειρήσεις η κάθε εμπορική τράπεζα.
  • Το κόστος κάλυψης του κινδύνου του κάθε δανειζόμενου για κάθε περίπτωση, από το οποίο έχει αφαιρεθεί οποιοδήποτε περιθώριο κέρδους για την τράπεζα.
Share/Save/Bookmark

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails